Schadevergoeding PTSS

Het PTSS syndroom (voluit: Post Traumatisch Stress Syndroom) is een stoornis die ontstaat als om een of andere reden een trauma niet goed verwerkt kan worden. De lichamelijke en geestelijke verschijnselen daarbij, vormen in feite een normale reactie op ernstige bedreigende situaties.

Typische verschijnselen van het PTSS syndroom zijn:

  • Verhoogde prikkelbaarheid;
  • Herbelevingen in de vorm van nachtmerries (gepaard met slecht slapen), herinneringen, flashbacks en dissociatie;
  • Vermijding van prikkels, of verdoofd reageren op de omgeving.

U kunt onze specialisten op werkdagen tot 17.00 uur bereiken. Bel ons gerust, en wij vertellen u hoe u een eerlijke schadevergoeding ten gevolge van PTSS kunt claimen. We adviseren u helemaal gratis.

Buiten de openingstijden mailt u ons via info@letselverhalen.nl. De eerstvolgende werkdag nemen we contact met u op om uw claim en de kans op een schadevergoeding voor PTSS te bespreken.

PTSS symptomen en klachten

Een beroepsgebonden Posttraumatische Stress Stoornis, is een ziektebeeld dat kan optreden na een of meer ernstige traumatiserende gebeurtenissen in het werk. De gebeurtenissen, die men zelf ondergaat of waar men getuige van is, roepen een reactie op van intense angst, hulpeloosheid of afschuw.

Drie typen klachten zijn daarbij kenmerkend:

  1. symptomen van herbeleving van (delen) van het trauma;
  2. vermijding van personen of situaties die aan het trauma gerelateerd zijn;
  3. aanhoudende symptomen van verhoogde prikkelbaarheid zoals slaapproblemen, concentratieproblemen, woede-uitbarstingen en schrikachtigheid.

Van PTSS moet worden onderscheiden de Acute Stress Stoornis (ASS). De ASS komt grotendeels overeen met de PTSS. Het grootste verschil met PTSS is het tijdscriterium: wanneer de symptomen korter duren dan één maand dan is er sprake van ASS.

Risico om PTSS te ontwikkelen

Het risico om PTSS te ontwikkelen na een traumatische gebeurtenis hangt onder andere af van de aard van de meegemaakte gebeurtenis. Zo is de kans dat iemand het PTSS syndroom ontwikkelt na een verkrachting of na het vechten in een oorlog, groter dan bij een ramp met een natuurlijke oorzaak. Een traumatische gebeurtenis is daarbij iets anders dan een ernstig nare gebeurtenis. Bij een trauma gaat het om een gebeurtenis die buiten het patroon van de gebruikelijke menselijke ervaringen ligt, en die duidelijk leed zou veroorzaken bij vrijwel iedereen. Een traumatische ervaring kan worden gedefinieerd als een gebeurtenis die een dreigende dood of ernstige verwonding met zich meebrengt, of die een bedreiging vormt voor de lichamelijke integriteit van de persoon.

De gebeurtenis kan direct zijn: de gebeurtenis is een bedreiging van de eigen persoon of van een directe naaste, maar ook indirect: men is getuige zijn van een ernstig ongeval.

Beroepsgebonden PTSS

Er is sprake van een beroepsgebonden PTSS als de traumatische ervaring die ten grondslag ligt aan de PTSS tijdens het werk heeft plaatsgevonden. Ter bepaling van het al dan niet beroepsgebonden zijn van een PTSS kan onder meer de registratie richtlijn van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten worden gehanteerd. Sociale steun kan een beschermend effect hebben, terwijl stressvolle levensgebeurtenissen het ontstaan of blijven bestaan van PTSS kunnen bevorderen. Vanzelfsprekend is het belang van het stellen van een juiste diagnose groot. Vaak is de betrokkene in kwestie zich niet bewust van de oorzaak van de ervaren lichamelijke en geestelijke klachten.

Beroepen waar PTSS voorkomt

Met name diegenen die werkzaam zijn of waren bij politie, brandweer, ambulancediensten en militairen lopen risico op beroepsgebonden PTSS. Echter ook in andere beroepen waar dreigende situaties voorkomen, kan zich beroepsgebonden PTSS voordoen. Denk aan overvallen bij bank- en winkelpersoneel , traumatiserende situaties in de gezondheidszorg en, sociale dienstverlening en bedreigende situaties in controlerende functies, zoals bij treinconducteurs, tram- en buschauffeurs. Ook ongevallen in het verkeer zijn een belangrijke bron van traumatische gebeurtenissen, waarmee onder meer bus- en vrachtwagenchauffeurs en treinmachinisten kunnen worden geconfronteerd.

Schadevergoeding PTSS werkgever

Het is mogelijk, dat de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die als gevolg van de PTSS. Recente rechtspraak biedt daarvoor ook steun. Daarnaast kan vaak de schadeveroorzaker aansprakelijk worden gesteld.

BNMO

  • De BNMO is een onafhankelijke en unieke vereniging voor elke aan zorg gerelateerde belangenbehartiging van uitgezonden militairen, oorlogs- en dienstslachtoffers én hun verwanten.

Buiten de openingstijden mailt u ons via info@letselverhalen.nl. De eerstvolgende werkdag nemen onze letselschadespecialisten contact met u op om uw zaak te bespreken.