WMO regres voor gemeenten

Update januari 2022

Sinds 2020 voeren wij voor steeds meer gemeenten in Nederland WMO regres uit. Want vanaf 1 januari 2019 kunnen de Nederlandse gemeenten WMO-regres uitvoeren. Dit betekent dat alle bedragen die de gemeenten onder de WMO uitkeren waarvoor een derde partij aansprakelijk is, op deze verantwoordelijke partij en zijn verzekeraar kunnen worden verhaald. Wilt u meer weten ? Lees verder of neem direct contact op met ons via info@wmoregresvoorgemeenten.nl

Sinds 7 december 2018 hebben wij ongeveer 100 gemeenten benaderd en hun reacties geïnventariseerd.

De contacten en reacties nadien wijzen uit dat het WMO-regres:

  • onbekend is, en daarmee onbemind
  • een onderwerp is waarover nog niet of onvoldoende over nagedacht wordt
  • onvoldoende op waarde geschat wordt
  • binnen de gemeentelijke organisatie meestal geen duidelijke positionering heeft ten aanzien van de vraag binnen welk domein of binnen welke afdeling dit valt.

Het is verder heel duidelijk dat gemeenten zoekende zijn en behoefte hebben aan richting: wat kan men doen, welke externe ondersteuning is daarbij beschikbaar, en wat levert WMO-regres op?

Wij vertrouwen erop dat VNG hierin de voortrekkersrol neemt door de gemeenten inzicht en structuur te bieden. Vanuit LetselVerhalen bieden wij de Nederlandse gemeenten gratis informatie en kunnen wij het verhalen van het WMO-regres volledig voor u verzorgen.

Landelijk informatiepunt WMO regres
Vanaf heden is het landelijke informatiepunt WMO regres Nederlandse gemeenten actief.

Op deze website www.wmoregresvoorgemeenten.nl vindt u informatie en kunt u uw vragen gratis stellen. Hiervoor is het emailadres opengesteld: info@wmoregresvoorgemeenten.nl en e.janse@letselverhalen.nl

Ook kunt uw WMO regres al op individueel dossierniveau door LetselVerhalen laten uitvoeren.

U kunt hierbij rekenen op:

 • Gratis voorlichting aan de intakemedewerkers (indien gewenst een persoonlijke presentatie en intakeformulier)
 • Gratis landelijk meldpunt voor informatie en het doorspreken van mogelijke dossiers (emailadres en een vaste regresmedewerker bij LetselVerhalen)
 • Op individueel dossierniveau laten verhalen van WMO-regres door LetselVerhalen*

info@wmoregresvoorgemeenten.nl en info@letselverhalen.nl

of telefonisch
076-2043188 (lokaal tarief)
of rechtstreeks
06-83563637

*hiervoor rekent LetselVerhalen een handlingscost op basis van het te verhalen bedrag.

Een rekenvoorbeeld:

Inwoner maakt aanspraak op WMO
Gemeente keert € 30.000 aan inwoner uit
LetselVerhalen verhaalt alle bedragen op de aansprakelijke partij en keert een vooraf afgesproken € x uit aan Gemeente, en € x wordt ingehouden voor de verhaalswerkzaamheden door LetselVerhalen.

Wilt u weten wat dit voor uw gemeente betekent? Neem vrijblijvend contact op met LetselVerhalen via info@letselverhalen.nl

Update december 2018

Al in 2015 en 2016 verzorgde LetselVerhalen voor een aantal gemeenten het WMO-regres. VNG en het Verbond van Verzekeraars sloten voor 2015, 2016, 2017 en 2018 een overeenkomst waarmee de verzekeraars het regresrecht afkochten onder artikel

2.4.4 WMO.

Het Verbond van Verzekeraars heeft besloten de overeenkomst afkoop regresrecht met de VNG na 2018 niet te verlengen, zoals medegedeeld door VNG bij brief van 8 november 2018 (zie: https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/financien-wmo/nieuws/wmo-overeenkomst-afkoop-regresrecht-beeindigd-per-2019).

Gemeenten kunnen de kosten die zij maken voor Wmo-voorzieningen bij ongevallen na 1 januari 2019 zelf weer verhalen op aansprakelijkheidsverzekeraars, onder artikel 2.4.3 WMO. LetselVerhalen, gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht (personenschade en regres), voert dit WMO-regres graag voor u uit.

Met LetselVerhalen gereed voor regres, zorgeloos uitbesteden

LetselVerhalen is gespecialiseerd belangenbehartiger voor letselschadeslachtoffers en werkgevers door heel Nederland. Voor werkgevers voeren wij alle werkzaamheden omtrent regres uit (netto loonkosten, re-integratiekosten).
Voor gemeenten LetselVerhalen wordt WMO-regres uitgevoerd, van intake tot en met afrekening van het op de aansprakelijke partij of diens verzekeraar verhaalde bedrag.

U kunt daarbij rekenen op:

 • De ondersteuning van de intake, door aanlevering van specifieke vragensets ter integratie in de aanvraagprocedure, gericht op de signalering van de mogelijkheid van WMO-regres en op de efficiënte vergaring van de voor het WMO-regres benodigde gegevens met inachtneming daarbij van de bij of krachtens de AVG gegeven voorschriften.
 • Het zowel gevraagd als spontaan informeren over binnen de samenwerking tussen de gemeente en LetselVerhalen relevante aspecten van WMO-regres, zowel in het algemeen middels periodiek te verschijnen nieuwsbrieven als op individueel dossierniveau.
 • De uitvoering van WMO-regres buiten rechte.
 • De uitvoering van WMO-regres in rechte door juristen en aangesloten advocaten.
 • De ontvangst van onder de WMO op derden verhaalde bedragen op de derdenrekening van de aan LetselVerhalen verbonden Stichting Beheer Derdengelden LetselVerhalen (KvK 20169358).
 • Het bieden van ondersteuning aan individuele inwoners in situaties van personenschade, door onder meer het geven van informatie over de mogelijkheden van verhaal van de door hen persoonlijk geleden schade op de veroorzaker en/of diens verzekeraar.
 • De vorming en instandhouding van kennis(netwerken) rondom het thema WMO-regres.
 • Een vaste contactpersoon die het WMO-regres aanstuurt.
 • De periodieke evaluatie van de samenwerking tussen gemeente en LetselVerhalen.

Voordelen voor gemeenten:

 • Ontzorging door outsourcen bij specialist
 • Persoonlijke begeleiding cliënt
 • E-loket online
 • Online rapportagemogelijkheden
 • Afzondering gelden op Stichting Derdengeldenrekening LetselVerhalen
 • LetselVerhalen heeft meerdere vestigingen en Nederland, en werkt door het hele land

Heeft u interesse ? Wilt u meer weten? Laat u gratis voorlichten neem contact met ons op

Over LetselVerhalen

Visie
Opleven na letselschade...
LetselVerhalen wil ten behoeve van slachtoffers van letselschade op onderscheidende wijze bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van haar cliënten. LetselVerhalen ontzorgt en draagt bij aan het realiseren van een nieuw toekomstperspectief, door de met name juridische en financiële belangen van letselschadecliënten te behartigen en veilig te stellen, onafhankelijk en betrokken.

Missie
LetselVerhalen onderscheidt zich door werkelijk oor en oog te hebben voor het verhaal van de cliënt. Daartoe nemen wij de tijd, en geven wij persoonlijke aandacht aan onze cliënt. LetselVerhalen richt zich op het samen met haar cliënt realiseren van een eerlijke schadevergoeding, voor het verzekeren van een zorgeloze toekomst.
LetselVerhalen ondersteunt de cliënt daarbij nadrukkelijk ook in aspecten als reïntegratie op de arbeidsmarkt, en door het vervullen van een regiefunctie in het totale schaderegelingsproces.

Door betrouwbaar, betrokken, professioneel en slagvaardig op te treden worden de belangen van de cliënten optimaal behartigd.

Kwaliteit
LetselVerhalen is ingeschreven in het door het Verbond van Verzekeraars erkende Register Lestelschade. Hét overkoepelend kwaliteitsregister voor professionele dienstverleners in letselschadezaken. In het Register Letselschade vinden mensen met letselschade gekwalificeerde belangenbehartigers die zich conformeren aan de kwaliteitseisen die de branche aan hen stelt. En die de Gedragscodes GBL, GOMA en de Letselschade Richtlijnen onderschrijven en zich committeren om deze na te leven. Individuele medewerkers zijn
ingeschreven als onder meer registerexpert, Mfn mediator en gecertificeerd herstelcoach.
Waar nodig voeren gespecialiseerde advocaten regresprocedures.

Meer informatie

De VNG heeft gemeenten op 8 november per ledenbrief nader geïnformeerd over het beëindigen van de overeenkomst.

Heeft u interesse ? Wilt u meer weten? Laat u gratis voorlichten neem contact met ons op