Privacyverklaring

Privacyverklaring LetselVerhalen B.V

De aard van onze bedrijfsactiviteiten verlangt van ons dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring informeert LetselVerhalen B.V. (”LetselVerhalen”) u over de wijze waarop LetselVerhalen als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat. LetselVerhalen verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid alle tot haar beschikking gestelde dan wel door haar verzamelde persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder ”persoonsgegevens” wordt alle informatie verstaan, waarmee een natuurlijke persoon (”de betrokkene”) (indirect) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken, zijn onder meer:

 • Naam, volledige voorna(a)m(en), voorletter(s), titulatuur en/of geslacht;
 • Adres en woonplaats;
 • E-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, faxnummer;
 • Het bedrijf waar u werkt en/of uw functie;
 • Aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • Financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer en/of inkomensgegevens en/of fiscale gegevens;
 • Het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt;
 • Sollicitatiegegevens;
 • Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen of die wij zelf kunnen opvragen en die wij gebruiken voor de hierna genoemde doelstellingen.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij leggen, na het verkrijgen van uw toestemming, gegevens vast over uw gezondheid, bijvoorbeeld informatie van behandelend artsen en therapeuten maar ook adviezen van medisch adviseurs en keurend artsen, teneinde uw medische schade (letselschade) te kunnen vaststellen en te onderbouwen en te verhalen op een aansprakelijke tegenpartij. Wij gebruiken uw BSN om uw identiteit vast te stellen en deze, na uw toestemming,  door te geven aan de aansprakelijke (WA)verzekeraar.

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens indien u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het geval u ons verzoekt uw dossier te behandelen, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, of indien wij (telefoon)gesprekken met u voeren, WhatsAppen, sms-en, chatten via de website en/of e-mailcontact met u hebben. Ook ontvangen wij persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheids- en/of rechtsbijstands- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar en/of een aansprakelijke partij in persoon en/of zijn/haar aansprakelijkheidsverzekeraar en/of eventuele door de hierboven genoemden ingeschakelde derden en/of beroeps- en/of branchevereniging(en), ten behoeve van de behandeling van uw dossier. Ook putten wij informatie uit openbare bronnen en/of websites.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening en samenwerkingen. Concreet verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Behandeling van letselschadedossiers

Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van letselschadedossiers.

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor ons geldende beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten en/of bewaartermijnen.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een rechtsgrond bestaat, namelijk:

 1. voor de uitvoering van een overeenkomst;
 2. vanwege een wettelijke verplichting;
 3. met uw toestemming;
 4. vanwege een gerechtvaardigd belang.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht kan het mogelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met derde partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verzekeraars of een tegenpartij. Wij kunnen persoonsgegevens delen in de volgende gevallen:

 1. Om onze diensten te kunnen verlenen;
 2. Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 3. Bij inschakeling van externe leveranciers zoals bijvoorbeeld onze ICT-leverancier.

Indien een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van LetselVerhalen , dan sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst conform de eisen van de AVG. Indien een partij een (zelfstandige) verwerkingsverantwoordelijke is, dan is deze eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van de betreffende gegevens en voor de naleving van de AVG.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

LetselVerhalen houdt de wettelijke bewaartermijnen aan. In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze verwerken.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

LetselVerhalen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Als u specifieke vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, dan kunt u contact met ons opnemen via info@letselverhalen.nl.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moet kunnen ontvangen om deze door te geven aan andere organisaties.

Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen, te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@letselverhalen.nl . Wij zullen binnen vier (4) weken schriftelijk reageren op uw verzoek.

Contact

Indien u vragen en/of klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit te melden via (info@letselverhalen.nl). Daarnaast heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

Wijzigingen privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze dienstverlening kunnen wijzigen. LetselVerhalen behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op (https://www.letselverhalen.nl/privacyverklaring.nl/). Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 september 2019