Materiële schade

Bent u onlangs slachtoffer geworden van toegebrachte materiële schade? Dan is het goed mogelijk om de veroorzaker aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. U heeft in vrijwel alle gevallen recht op compensatie in de vorm van een schadevergoeding. En afhankelijk van de eventuele verdere gevolgen van de veroorzaakte materiële schade heeft u mogelijk recht op smartengeld.

Wat is materiële schade?

Schade van materiële aard is een ruim begrip, waar men veel zaken onder verstaat. Het uitgangspunt is dat aan het herstel een gespecificeerd prijskaartje is te hangen. Desondanks is het niet zo dat materiële schade uitsluitend te maken heeft met schade aan bijvoorbeeld een woning, kleding of voertuig. Ook een groot aantal andere kosten en misgelopen inkomsten vallen eronder.

Om in aanmerking te komen als materiële schadepost moeten de inkomstenderving en gemaakte kosten vanzelfsprekend het directe gevolg zijn van het buiten uw schuld veroorzaakte letsel.

Wat is het verschil tussen materiële en immateriële schade?

Materiële schade is in de eerste plaats schade die ontstaat aan persoonlijke bezittingen, voorwerpen en eigendommen. Doordat de schade zichtbaar, tastbaar en te becijferen is, kan het in een geldbedrag worden uitgedrukt. Immateriële schade heeft betrekking op geleden emotionele en psychologische schade.

Een andere term voor immateriële schade is smartengeld. Doorgaans betreft het een financiële genoegdoening voor de pijn en stress die iemand is aangedaan. Ook verminderde levensvreugde valt eronder. Omdat hier geen daadwerkelijke berekeningen van zijn te maken, is deze vorm van letselschade aanmerkelijk subjectiever.

Materiële schade: opbouw van de vergoeding

Voor welke kosten u recht heeft op een materiële schadevergoeding is afhankelijk van de aard en ernst van het letsel en welke invloed dit heeft op uw persoonlijke omstandigheden. Naast gederfde inkomsten en directe schade aan uw eigendommen vallen onder materiële schade onder meer ook:

 • zorgkosten die u niet vergoed krijgt
 • kosten voor een fysiotherapeut en andere specialisten
 • huren van medische hulpmiddelen
 • kosten voor huishoudelijke hulp
 • aanpassen van uw woning
 • reis- en verblijfkosten die u moet maken
 • kosten voor rechtsbijstand
 • kinderopvang
 • studievertraging
 • annuleringskosten van vakanties en dergelijke

In welke situaties is materiële schade aan de orde?

De aanleiding voor het indienen van een materiële schadeclaim is over het algemeen een ongeval. Ook wanneer uw bezittingen ten prooi vallen aan vandalisme is dit mogelijk, maar dan moet wel aantoonbaar zijn wie de veroorzaker is. Voorbeelden van situaties waarin u geleden materiële schade vergoed kunt krijgen zijn:

 • verkeersongeval
 • letsel veroorzaakt door boerderij- of huisdier
 • ongeval op het werk
 • letsel veroorzaakt door onveilige consumentenproducten
 • ongeval in attractiepark, dierentuin of zwembad
 • letsel door verwijtbaar verzuim van anderen

Om in bovenstaande gevallen het schadebedrag succesvol te laten compenseren, moet uiteraard duidelijk zijn wie de aansprakelijke tegenpartij is.

Materiële schade verhalen

Omdat geleden kosten van materiële aard een financiële waarde hebben die bekend is, is een claim meestal goed te onderbouwen. Voor het verhalen van de veroorzaakte materiële schade dient u alle rekeningen, nota’s, kassabonnen, declaraties en facturen te bewaren. Bij letsel met verstrekkende gevolgen is het daarom verstandig om deze te verzamelen in een map en alle gemaakte kosten en misgelopen inkomsten bij te houden in een overzicht. Aan de hand hiervan kan een letselschadejurist een betrouwbare claim van de geleden materiële schade opstellen.

Materiële schade opgelopen? Neem direct contact met ons op via het contactformulier of onderstaande buttons.