Reglement deelname voor geregistreerde belanghebbenden Stichting SeroxatClaim

Stichting SeroxatClaim streeft naar een erkenning en een optimale en billijke vergoeding voor de geregistreerde belanghebbenden welke gedupeerd zijn door het gebruik op jeugdige leeftijd van Seroxat of een ander middel met daarin de stof paroxetine. De Stichting kan geen garanties geven, en spant zich in voor een optimaal resultaat.
De Stichting heeft hiertoe een website opengesteld onder de naam www.stichtingseroxatclaim.nl.
Alle kosten van de activiteiten om de doelstellingen van de Stichting te bereiken worden door de Stichting gedragen. De Stichting vraagt als ondersteuning daarvoor een eenmalige bijdrage aan geregistreerde belanghebbenden van EUR 295,- inclusief btw. De geregistreerde belanghebbende is daarnaast een succesfee verschuldigd. Deze bedraagt 25% van het behaalde resultaat in de collectieve onderhandelingen/procedure, dan wel in de procedure waarin de individuele schade wordt verhaald.

Om geregistreerd te worden als geregistreerde belanghebbende, dient u aangemeld te worden via de website www.stichtingseroxatclaim.nl waarbij u in de aanmeldprocedure uw akkoord aanvinkt met dit reglement. Door middel van aanmelding machtigt u Stichting SeroxatClaim om u in volledige vrijheid van handelen te vertegenwoordigen en op te treden bij onderhandelingen, collectieve juridische procedures en/of eventuele collectieve schikkingen. Het voeren van juridische procedures en/of onderhandelingen geschiedt op basis van “no cure no pay”. Dit houdt in dat de geregistreerde belanghebbende slechts een succesfee hoeft te betalen indien er resultaat wordt behaald. In dat geval bent u het vastgestelde percentage van 25% verschuldigd over het voordeel dat u verkrijgt. In de procedure(s) wordt tevens het bedrag voor juridische kosten in de vordering bij de aansprakelijke partij dan wel diens verzekeraar meegenomen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat (een deel van) de door u aan de Stichting te betalen succesfee (en bij een procedure voor de individuele schade ook het daarnaast door u te betalen griffierecht) op de tegenpartij kan worden verhaald.

Zodra uw inschrijving en uw eenmalige bijdrage door de Stichting is ontvangen start de dienstverlening aan u als geregistreerde belanghebbende.
De geregistreerde belanghebbende is te allen tijde de no cure no pay succesfee van 25% verschuldigd, ook al maakt de geregistreerde belanghebbende geen gebruik van het ten laste van GlaxoSmithKline of een andere aansprakelijke partij behaalde resultaat. Ook verklaart de geregistreerde belanghebbende uitdrukkelijk de 25% succesfee verschuldigd te zijn indien de hij/zij zelf tot een regeling komt met GlaxoSmithKline of een andere aansprakelijke partij, zowel door middel van onderhandeling als door het voeren van een rechtszaak. De Stichting ontvangt in dat geval van de geregistreerde belanghebbende de informatie daarover.
Middels een digitale nieuwsbrief en/of e-mail wordt de geregistreerde belanghebbende op de hoogte gehouden van de voortgang en de relevante ontwikkelingen.

Stichting SeroxatClaim is niet verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen van GlaxoSmithKline en/of andere aansprakelijke partijen of haar/hun rechtsopvolgers dan wel verzekeraars, welke eventueel voortvloeien uit een schikking met of een rechtszaak tegen (een of meer van) voormelde partijen. Stichting SeroxatClaim zal zich steeds inspannen om nakoming te bewerkstelligen.

Het bestuur van Stichting SeroxatClaim,

Breda, juni 2018